Thousands of fishermen empty lake in minutes

In the south of the village of Bamba in Dogon's district in Mali, has a small sanctuary where fishing is permitted only once a year. This tradition by this tribe called Antogo. People gather around the coast divided into three groups that are composed of older families and most prominent of all the villages of the Dogon district. Women were not allowed to participate because they think they are dirty cause menstrual cycle. In the past, according to the beliefs of the tribe, the whole area was covered with dense forests, and the lake had tons of fish, which were the main source of food. But with the passage of time and changing climate this area is dry and fruitless, and loka residents are faced with water shortages and other food needs. Fishing lasts 15 minutes, and finally marked with the crack of the rifle.
Në jug të fshatit Bamba në rrethin e Dogon-it në Mali, ka një vend të vogël për të shenjtë, ku lejohet peshkimi vetëm njëherë në vit. Kjo traditë sipas këtij fisi quhet Antogo. Njerëzit mblidhen për rreth bregut të ndarë në tre grupe që janë të përbëra nga familjet më të vjetra dhe më në zë nga të gjithë fshatrat e rrethit Dogon. Grave nuk u lejohet të marrin pjesë sepse mendojnë se ato janë të papastërta shkaku i ciklit menstrual. Në të kaluarën sipas besimeve të këtij fisi, e gjithë hapësira ishte e mbuluar me pyje të dendura, kurse liqeni kishte me tonelata peshq, që ishin burim kryesorë i ushqimit. Por me kalimin e kohës dhe ndryshimin e klimës kjo hapësirë është tharë dhe e pafrytshme, kurse banorët loka janë ballafaquar me mungesë të ujit dhe nevojave tjera ushqimore. Peshkimi zgjat 15 minuta, kurse fundi shënohet me krismë nga pushka.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.