Here's what they looked like bacteria on your phone!


bakterie1 Ja si duken bakteret në telefonin tuaj! (Foto)
Practical Bacteriology students and biomedicionale at "Surrey", has been given the task to suppress their phones in a container and examine the bacteria to grow. Professor Simon Park, taught the class that a large number of growing bacteria are harmless, although they look pretty terrible under a microscope. Micrococcus species, found in your skin, which are shown in container, bring some diseases such as Staphylococcus aureus bacteria. Simon Park was not surprised, because 20% of us carry this organism in itself all the time. It is interesting that, in phones that are not touch, it grows more bacteria on the keyboard, and phone models with touch, bacteria grow around the whole phone. This should be enough to get used to delete the phone with palloma antibakterialep fields that touch our phone again!
Studentëve të  Bakteriologjisë praktike dhe biomedicionale në Universitetin “Surrey”, iu  është dhënë detyrë për të shtypur telefonat e tyre në një enë dhe të shqyrtojnë bakteret që rriten. Profesori Simon Park, mësoi klasën se një numër i madh i baktereve që rriten janë të padëmshme, edhe pse ata duken mjaft të tmerrshme nën një mikroskop. Speciet Micrococcus, të gjetura në lëkurën tuaj, që janë treguar në enë, sjellin disa sëmundje si bakteret Staphylococcus aureus. Simon Park nuk ishte i befasuar, sepse 20% prej nesh mbajnë këtë baktere në vetvete gjatë gjithë kohës. Është interesante se, në telefonat që nuk janë me touch, kjo baktere rritet më shumë në tastierë, ndërsa te modelet e telefonit me touch, bakteria rritet rreth gjithë telefonit. Kjo duhet të jetë e mjaftueshme që të mësohemi  ta fshijmë telefonin me palloma antibakterialep ara se të prekim telefonin tonë përsëri!
bakterie2 Ja si duken bakteret në telefonin tuaj! (Foto)
bakterie3 Ja si duken bakteret në telefonin tuaj! (Foto)Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.