Flying Girl in Russian Woods

Here's what you'll see: A man, speaking in Russian, is out in the snow-covered woods with his dog, Tarzan. The dog chases after something and the man follows. They come across an adult who is watching a small girl who appears to by flying or levitating about 10 feet above him. When they realize the man is approaching, the girl drops to the ground and they run off.
Ja se çfarë ju do të shihni: Një njeri, duke folur në rusisht, është jashtë në borë mbuluar pyjet me qenin e tij, Tarzan.Qeni jepet pas pas diçka dhe njeriu më poshtë. Ata të vijnë nëpër një të rrituri i cili është shikuar një vajzë të vogël që duket duke fluturuar në ajër ose rreth 10 metra mbi atë. Kur ata e kuptojnë njeriu po i afrohet, vajza bie në tokë dhe ata të drejtuar jashtë.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.