Losing one of my Giant Legs

35-year-old Mandy Sellars from Accrington in Lancashire first appeared in the documentary 'The Woman with Giant Legs', which achieved record viewer ratings here in the UK in 2008 for Channel Five, beating all other channels in its slot. Mandy's astonishing story continues, as we follow her on a journey of recovery from a life saving amputation and as she has a huge custom-made prosthetic leg made, so she can learn to walk again.
35 vjeçarja nga Mandy Sellars Accrington në Lancashire ne fillim u shfaq në dokumentarin "Grua me këmbët Gigante ', e cila ka arritur shikues rekord këtu në Britani të Madhe në vitin 2008 për Channel Pesë, duke mposhtur të gjitha kanalet tjera në slot saj. Historia habitshme Mandy vazhdon, si ne ndjekim atë në një udhëtim të shërimit nga një amputim të jetës kursim dhe si ajo ka një të madh këmbën porosi proteza bërë, kështu që ajo mund të mësojnë të ecin përsëri.


Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.