Beware, Facebook is watching you!



Facebook is developing a simple application that will convey each step of users and depending on its current location, will provide the appropriate announcements. Does not that sound you like Big Brother? This application will be presented in mid-March. Obviously Facebook wants to make a buck from those who make announcements, writes Voice. For example, Imagine the announcement of the reliefs in the shopping center when you are close to it. In addition to the GPS continuous connection and additional battery consumption due to active connection, what concerns me more is that this application can be followed even when users are not connected.
Facebook po zhvillon një aplikacion i cili thjeshtë do të përcillte secilin hap të përdoruesit dhe varësisht nga vendndodhja e tij momentale, do t’i ofroj atij shpallje të përshtatshme. A nuk ju tingëllon kjo sikur Big Brother? Ky aplikacion pritet të prezantohet nga mesi i muajit mars. Natyrisht Facebook dëshiron të fitoj ndonjë dollar nga ata që bëjnë shpallje, shkruan Zëri. Psh, paramendojeni shpalljen nga lirimet në qendrën tregtare kur gjendeni afër saj. Përveç kyçjes së vazhdueshme të GPS-it dhe harxhimit shtesë të baterisë për shkak të lidhjes aktive, ajo që shqetëson më shumë, është se ky aplikacion mund t’i përcjell përdoruesit edhe kur nuk janë të kyçur.



Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.