Images of an epic battle within a species
  These lioness did not hesitate for a moment to attack this plays male alone, were approaching their puppies. Immediately attacked the unknown, being forced to leave. Photos were carried out Sarah Skinner in Kenya. The region is populated by lions, who often struggle within a species to maintain territory. Lionesses defending their cubs men to three years, while female cubs stay even longer.
Këto luanesha nuk hezituan për asnjë moment të sulmojnë këtë luan mashkull të vetmuar, që po u afrohej këlyshëve të tyre. Menjëherë e sulmuan të panjohurin, duke e detyruar që largohej. Fotot u realizuan nga Sarah Skinner në Kenia. Rajoni është i populluar nga luanët, që shpesh luftojnë brenda llojit për të ruajtur territorin. Luaneshat i mbrojnë këlyshët e tyre meshkuj deri në tre vjet, kurse këlyshët femra qëndrojnë edhe më gjatë.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.