Did you know that Pepsi contains chemicals abort babies?


Pepsi Company received the "blessing" of U.S. President Barack Obama to continue the company's services "PepciCo", which produces chemicals to improve the taste and smell of drinking water, which form from the tissues of fetuses abort.
This cruel act was discovered in 2011 by the non-profit group "Children of God for Life" (CGL), the discovery that made ​​headlines worldwide with strikes and boycotts of Pepsi products.
A few months later, Pepsi shareholders have filed a resolution, which enables the company to adopt a corporate policy that recognizes human rights and presents ethical standards that do not involve the use of fetuses abortuara.Megjithatë, the Obama administration closed this proposal, mar decision to allow Pepsi, use abort babies, to improve the taste of drinking.
The fact that Pepsi uses these methods is evidence pahishme behavior, cruel act against humanity and disregard of basic ethical and moral issues that the Company had initially planned.
So you should be aware of what you consume.!!!


Kompania Pepsi e mori “bekimin” e presidentit amerikan Barak Obama për të vazhduar shërbimet e kompanisë “PepciCo”, e cila prodhon kimikate për të përmirësuar shijen dhe aromën e pijes, të cilat i krijojnë nga indet e fetuseve të abortuara.
Ky akt mizor u zbulua në vitin 2011 nga grupi joprofitabil „Children of God for Life“, (CGL), zbulim i cili beri bujë në të gjithë botën me greva dhe bojkotime të Pepsi prodhimeve.
Disa muaj më vonë, aksionerët e Pepsi kan paraqitur një rezolutë, e cila i mundëson kompanisë që të miratojnë një politikë të korporatave që njeh të drejtat e njeriut dhe prezanton standardet etike që nuk përfshijnë përdorimin e fetuseve të abortuara.Megjithatë, administrata e presidentit Obama e mbylli këtë propozim, duke mar vendimin për të lejuar Pepsi, të përdorë foshnja të abortuara, për të përmirësuar shijen e pijes.
Fakti se Pepsi përdor këto metoda, është dëshmi e sjelljes së pahishme, akt mizor ndaj njerëzimit dhe injorimi i çështjeve themelore etike dhe morale që kjo komapni fillimisht kishte planifikuar.
Pra duhet të jeni në dijeni se cka jeni duke konsumuar.!!!
Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.