The secret of the stone giant, standing in the airA unique phenomenon occurs in the village of Al-Hassa in Saudi Arabia, where a giant stone once a year during the month of April is in the air at a distance of 11 cm from the surface of the ground for about 30 minutes, transmits a 'century' writing.said that a few years ago, a criminal was killed just after this rock, because it was hidden there. The incident occurred in April 1989. Meanwhile he can look and blood stains are still on the rock, for an unexplained reason when rock detached from the surface of the earth back to liquid stains.
Residents of the area have tried several times to remove blood stains, but in vain. After a few years they reappear again automatically.
Islamic laws do not allow this rare phenomenon becomes known worldwide, but keep it a secret, limiting only in Arabia as the shared secret.

Një fenomen i veçantë ndodh në fshatin Al-Hassa në Arabin Saudite, ku një gur gjigant një herë në vit gjatë muajit prill qëndron në ajër në një distancë prej 11 cm nga sipërfaqja e tokës për rreth 30 minuta, transmeton ‘Shekulli’ një shkrim.Thuhet se para disa vitesh, një kriminel u vra pikërisht pas këtij shkëmbi, pasi ishte fshehur aty. Incidenti ndodhi gjatë muajit prill, të vitit 1989-të. Ndërkohë mund të shikon dhe njollat e gjakut që ndodhen ende mbi shkëmb, që për një arsye që pashpjegueshme në momentin kur shkëmbi shkëputet nga sipërfaqja e tokës njollat kthehen në të lëngshme.
Banorët e zonës, disa herë janë munduar të fshijnë njollat e gjakut, por më kot. Pas disa vitesh ato rishfaqen përsëri automatikisht.
Ligjet e islamit, nuk lejojnë që kjo dukuri e rrallë të bëhet e njohur në mbarë botën, por e mbajnë atë të fshehtë, duke u mjaftuar vetëm në Arabi si sekreti i përbashkët.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.