Albanian boss on the list of most corrupt in the world

 Azerbaijani President Ilham Aliyev has been declared by the organization "Project Organized Crime and Corruption Reporting" as person of the year for corruption.
According to the organization based in Sarajevo and Bucharest, Mr. Aliyev was elected as man of the year due to reports that say that in 2012, his family received large shares in businesses such as telecoms, mining and construction, often through governmental agreements.
In second place, the organization ranked Albanian drug boss, Naser Kelmendi, which together with the boys, are seen by the authorities as major traffickers of cigarettes and drugs, in a mafia group spread across Europe.
Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev është shpallur nga organizata "Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit" si njeriu i vitit per korrupsion. 
Sipas organizatës me qendër në Sarajevë dhe Bukuresht, Zoti Aliyev u zgjodh si njeriu i vitit për shkak të raportimeve që thonë se gjatë vitit 2012, familja e tij përfitoi aksione të mëdha në biznese të tilla si telekomi, industria minerare dhe e ndërtimit, shpesh përmes marrëveshjeve qeveritare. 
Në vend të dytë, organizata rendit bosin shqiptar të drogës, Naser Kelmendi, i cili bashkë me djemtë, shihen nga autoritetet si trafikantë të mëdhenj të cigareve dhe drogës, në një grup mafioz i përhapur në të gjithë Evropën. 
Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.