Saudi Arabian Man Discovers Amazing Spring In Desert

Man that appears in this video is very happy, while the water that came out of this source, almost had formed a whole stream. This water fountain is a welcome and unexpected, but not surprise, because Muhammad greening of deserts and their conversion to pastureland and streams has shown us since 14 centuries ago.
Njeriu që shfaqet në këtë video është shumë e lumtur, ndërsa uji që doli nga ky burim, pothuajse kishte formuar një lumë të tërë. Ky burim uji është një surprizë e mirëpritur dhe të papritura, por jo, sepse Muhamedi gjelbërimi i shkretëtirave dhe konvertimi i tyre në kullosa dhe rrëkeve na ka treguar që 14 shekuj më parë.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.