Meteorite that fell in Russia, the second for the weight that fell to Earth


Passadena, February 19 - NASA experts adjusted their estimates with respect to the fallen meteorite in the Ural. According to American astrophysicists meteorite weighed about 10,000 tons, while the power of his blast was 500 kiloton.
So Çebarkulit meteor (named after country fall) became the second largest celestial body that has fallen to Earth throughout the observation period. First place keeps meteorite Tunguski.

Passadena, 19 shkurt - Ekspertët e NASA-s korrigjuan vlerësimet e tyre në lidhje me karakteristikat e meteorit të rënë në Ural. Sipas të dhënave të astrofizikanëve amerikanë meteori peshonte rreth 10.000 tonë, ndërsa fuqia e shpërthimit të tij ishte 500 kiloton.
Kështu pra meteori i Çebarkulit (i emërtuar sipas vendit të rënies) u bë trupi i dytë më i madh qiellor që ka rënë në Tokë gjatë gjithë periudhës së vëzhgimit. Vendin e parë e mban meteori Tunguski. Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.