Toes, what they say about your personality

Reading the feet of the foot is part of Chinese tradition and Indian 5 000 years. Stems from the belief that the feet are like a mirror of the rest of the body. Hubble, callus or pain in the feet actually warn about problems in other parts of the body. So, for example plantar arches are connected to the spinal cord, while actually showing pain in spinal cord problems. According to this belief, the mind and body are inextricably related, and physical illnesses are in fact the product of personality. So people who have issued soles are actually trying too much to be strong, for which reason it is manifest as a problem in walking. "Legs show everything for us, from problems with the digestive system to the state of our relationship of love. They can tell if you're wild and prone to risk, or die for stability and harmony in life, "says refleksologjia, Jane Sheehan. Thumb pedal If your finger is longer than the other fingers, you are very clever and extremely creative. Are you full of ideas, and select problems in unusual ways. Never stop and look at things from different perspectives. But sometimes you have problems with concentration and act before they think about projects, says Sheehan. Thumb smaller characterizes people who are excellent in doing many things at once. Are extremely efficient, and use charm to get others to want their idea. Second finger If the second toe is longer, you are a good leader. Are very dynamic and accommodating, and ever so many insist on your way to work that people experience you as hard and omniscient, says Sheehan. According to Indian folklore, mothers did not allow their sons to marry girls who have the second toe a little longer, because such girls like to order too much. People with second smallest finger are happy with the existing situation and will not try to change anything. Third finger Chinese third finger relate to energy, instincts and willingness. If the finger is relatively long, it means that one is extremely energetic and accommodating, especially in the workplace. As long as the pedal spindle is more likely to be to achieve carrier claims Sheehan. These people are perfectionist, but ever so much blocked at work, that they forget family, friends and fun. People with short fingers know how to enjoy life. Like to relax and not worry easily. Fourth finger During the fourth finger and just means that you are a person for whom the family is essential to life. Dissatisfaction with those beloved shows curved fourth finger. You very well know how to listen to others and are an excellent guardian, but you affect many disasters that occur in the family. In addition, you touch the problems of others, writes Sheehan. The Chinese say they are gentle and sensitive soul, and your health can affect any family problem. You need to relax and learn not to annoy myself with foreign problems. Short finger means family and connections you are not so important, because you're focused on something else, says Sheehan. The little finger "If you have small toe shorter, then you're childish, everything you bored quickly escape from responsibilities and constantly looking for fun" reveals Sheehan. And if you can move the small toe separately from the fourth finger, are prone to impulsive and charming adventures. If you can not, it means that dislike routine, predictability and loyalty. Seeking fun women need a man who can move the little finger, but if you ask a spouse then they can not move the little finger are ideal for this role, says Sheehan.
Leximi i shputave të këmbës është pjesë e traditës kineze dhe indiane 5 000-vjeçare. Rrjedh nga besimi që këmbët janë si pasqyrë e pjesës tjetër të trupit. Gungëzat, kallot ose dhimbjet në shputa në fakt paralajmërojnë për probleme në pjesët tjera të trupit. Kështu për shembull harqet e shputës janë të lidhura me boshtin kurrizor, ndërsa dhimbja në fakt tregon në problemet me boshtin kurrizor. Sipas këtij besimi, mendja dhe trupi janë të lidhura në mënyrë të pandashme, ndërsa sëmundjet fizike janë në fakt produkt i personalitetit. Kështu njerëzit të cilët kanë shputa të lëshuara në fakt janë përpjekur për së tepërmi për të qenë të fortë, për ç’arsye kjo është manifestuar si problem në këmbë. “Këmbët tregojnë gjithçka për ne, prej problemeve me sistemin e tretjes e deri te gjendja e lidhjes sonë të dashurisë. Ato mund të tregojnë nëse jeni më të egër dhe të prirë për të rrezikuar, apo vdisni për stabilitet dhe harmoni në jetë”, thekson refleksologjia, Jane Sheehan. Gishti i madh i këmbës Nëse gishti juaj është shumë më i gjatë se gishtat tjerë, jeni shumë të zgjuar dhe jashtëzakonisht kreativ. Jeni përplot ide, ndërsa problemet i zgjidhni në mënyra të pazakonshme. Kurrë nuk ndaleni dhe gjërat i shikoni nga perspektiva të ndryshme. Por, ndonjëherë keni probleme me koncentrimin dhe veproni para se të mendoni mirë për projektet, thekson Sheehan. Gishti i madh më i vogël i karakterizon njerëzit të cilët janë të shkëlqyeshëm në kryerjen e shumë gjërave përnjëherë. Janë jashtëzakonisht efikas, dhe përdorin sharmin për t’i bërë të tjerët që të duan idenë e tyre. Gishti i dytë Nëse gishti i dytë i këmbës është më i gjatë, ju jeni lider i mirë. Jeni shumë dinamik dhe të gjindshëm, ndërsa ndonjëherë aq shumë insistoni në mënyrën tuaj të punës saqë njerëzit ju përjetojnë si të vështirë dhe të gjithëdijshëm, pohon Sheehan. Sipas folklorit indian, nënat nuk i kanë lejuar bijtë e tyre të martohen me vajzat që kanë gishtin e dytë të këmbës pak më të gjatë, sepse vajzat e tilla pëlqejnë të urdhërojnë për së tepërmi. Njerëzit me gishtin e dytë më të vogël janë të lumtur me gjendjen ekzistuese dhe nuk do të mundohen të ndryshojnë ndonjë gjë. Gishti i tretë Kinezët gishtin e tretë e lidhin me energjinë, instinktet dhe vullnetin. Nëse gishti është relativisht i gjatë, kjo do të thotë që njeriu është jashtëzakonisht energjik dhe i gjindshëm, veçanërisht në vendin e punës. Sa më i gjatë që është ky gisht i këmbës, ka më shumë mundësi që do të arrini në karrierë, pohon Sheehan. Këta njerëz janë perfeksionistë, por ndonjëherë aq shumë bllokohen në punë, saqë harrojnë familjen, miqtë dhe argëtimin. Njerëzit me gisht më të shkurtër dinë të shijojnë në jetë. Pëlqejnë të relaksohen dhe nuk shqetësohen lehtë. Gishti i katërt Gishti i katërt i gjatë dhe i drejtë do të thotë që jeni person për të cilin familja ka rëndësi thelbësore në jetë. Pakënaqësinë me personat e dashur e tregon gishti i katërt i lakuar. Ju shumë mirë dini t’i dëgjoni të tjerët dhe jeni kujdestar i shkëlqyeshëm, por ju prekin shumë fatkeqësitë që ndodhin në familje. Përveç kësaj, ju prekin edhe problemet e të tjerëve, bën të ditur Sheehan. Kinezët thonë që jeni shpirt i butë dhe i ndjeshëm,ndërsa në shëndetin tuaj mund të ndikojë çfarëdo problemi në familje. Duheni të relaksoheni dhe të mësoni që të mos e mundoni veten me probleme të huaja. Gishti i shkurtër do të thotë që familja dhe lidhjet për ju nuk janë aq të rëndësishme, sepse jeni të fokusuar në diçka tjetër, pohon Sheehan. Gishti i vogël “Nëse gishtin e vogël të këmbës e keni më të shkurtër, atëherë jeni fëmijëror, çdo gjë ju mërzitet shpejt, ikni nga përgjegjësitë dhe vazhdimisht kërkoni argëtim”,- zbulon Sheehan. Dhe nëse mund ta lëvizni me gishtin e vogël të këmbës ndaras nga gishti i katërt, jeni impulsiv, të prirë për aventura dhe sharmant. Nëse nuk mundeni, do të thotë që pëlqeni rutinën, parashikueshmërinë dhe besnikërinë. Femrave që kërkojnë argëtim u nevojitet një mashkull i cili mund të lëvizë gishtin e vogël, por nëse kërkojnë bashkëshort atëherë ata që nuk mund të lëvizin gishtin e vogël janë ideal për këtë rol, thekson Sheehan.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.