Albanian who deceived the whole life

32 year old Albanian Living T. as it seems like life in prison, and did not have any problem with this style of life. Once he is released from prison after two-three weeks back in prison again after performing an act which conflicts with the law. So the last time that he was released from prison after promise that the Court will set aside the nonsense and criminal acts and will start with a normal life. As soon as he came out of prison, he rented an apartment by promising that the apartment owner will pay the amount due. This amount, the owner never saw in his life. Not so! Live ordered a high-class prostitute where its clock without intimate services costs 150 Euro. Herent ago, after an hour of conversation, live pay her 150 euros and ordered him to come the next day, reports pc-NETZ. The next day Vetoni gave prostitute China forged a contract that Vetoni forgive her a BMW type car directly from the factory. In fact, rather than this whore took no money from this, but you live stole her car, which she had come up to Vetoni. The car was owned by "Rent a Car". Court, Live says that he is healthy but has BE excited luxurious life ... and that is no fault to him but to his parents because they have taught him to live a luxurious life. For these offenses court imposed a sentence of 1.5 years in prison and after 1.5 years pass psiqiatri closed. "Without a atest that are healthy by doctors psiqiatrisë, you will stay locked in the intensity of this" added the prosecutor
Shqiptarit 32 vjeqar Jeton T. siq duket i pëlqen jeta në burg dhe nuk ka ndonjë problem me këtë stil të jetës. Sapo ai lirohet nga burgu pas dy-tri javësh prap kthehet në burg pasi bën ndonjë vepër e cila bie në konflikt me ligjin. Kështu edhe herën e fundit ku ai u lirua nga burgu pasi premtoj Gjykatës se do lë anash marrëzirat dhe veprat kriminele dhe do të filloj me një jetë normale. Sapo doli nga Burgu, ai mori me qira një banesë duke premtuar pronarit të banesës se do i paguaj shumën e duhur. Këtë shumë, pronari nuk pa kurrë në jetën e tij. Jo me aq! Jetoni porositi një prostitutë të klasës së lartë ku ora e sajë pa shërbime intime kushton 150 Euro. Herëne parë, pas një ore bisedë, jetoni pagoj asaj 150 Euro dhe porositit atë që të vie ditën tjetër,raporton pc-netz. Ditën tjetër Vetoni i dha prostitutës një kontratë të falsifikuar kinëse se Vetoni i falë asaj një veturë të tipit BMW direkt nga fabrika. Në të vërtetë, jo se kjo prostitutë nuk mori para nga ky, por që jetoni i vodhi asaj veturën me të cilën ajo kishte ardhur deri tek Vetoni. Vetura ishte një pronë e “Rent a Car”. Para Gjykatës, Jetoni thotë se ai është i shëndoshë por që ka tëjetë në qef jetën luksoze…dhe se faji nuk është tek ai por tek prindërit e tij pasi ata kan mësuar atë të jetoj në një jetë luksoze. Gjykata për këto vepra ka shqiptuar dënimin prej 1,5 viteve burgim dhe pas 1,5 viteve të kaloj në psiqiatri të mbyllur. “Pa një atest se jeni i shëndoshë nga mjekët e psiqiatrisë, ju do qëndroni i mbyllur në mbrendësi të kësaj” shtoj prokuroriCopyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.