15 lies that are known to be true

1. Chinese Wall can be seen from the moon: if you are on the moon can see a lot of things but Chinese Wall is not one of them. In the book titled "The Second Book of Marvels" published in 1983 author Richard Haliburton said the Chinese Wall is the only human work which can be seen from the moon. Chinese wall has a maximum width of 10 meters and the same color with the surroundings, so his vision with the naked eye is impossible not only on the Moon but also by satellite. 2. Kosi is consumed by fish: on the contrary if the fish is fresh there is no obstacle eating yogurt. The cause of the poisoning is not sour but protein "Histamin" caught fish. Since this is also subject to sour when consumed with fish can increase the amount of histamine in the body. So to those who are allergic can cause redness or itching. If you are unsure about the freshness of the fish can eat it with yogurt without fear. 3. The rainbow has seven colors: red, orange, yellow, sky blue and purple dye known as the colors of the rainbow. WHAT is truth in the rainbow there is a continuous spectrum of colors but about the human perception of colors creates a misunderstanding in a single generation viewing colors. Some rainbow containing more than 7 generations to generations may see the human eye. 4. Pisa Tower was built crooked: the tower of famous Italians really is designed to be built correctly. But because of the soft foundation has started to slip southward construction since 1173. 5. Water is transparent (translucent): why paint color sky sea is the reflection of the sky and sea. Water has a pale color paint the sky. But the sky accentuates the color of the sea. 6. Butterflies have a day of life: some adult butterflies can live 1-2 months. Those who live a few seasons can sleep during the winter or migrate to warmer countries. 7. Vegetarians do not consume meat products ever: vegetarians can be divided into different subgroups. There are groups of vegetarians who consume fish, poultry meat, eggs and dairy products. 8. Fish memory takes a few seconds: Japanese fish has a memory which is able to stand up at least three months. 9. America is named after Amerigo Vespuçi: America comes not from the dealer name and compiler Italians Amerigo Vespuçi but by a rich merchant from Bristol, Richard Ameryk. Ameryk was chief financier John Dr during his second transatlantic trip. In May 1497 Dr arrived in Labrador through a small vessel and was the first European who stepped on American soil two years before Vespuçit. 10. Ostriches put their head in the sand when fear: ostriches sometimes women lie on the ground in open arms and try to protect their young from the strong heat of the sun. Additionally when relax ostriches stay in this position to calm the muscles of the neck, but never put your head in the sand. 11. Chameleons change color when they feel threatened: why chameleons color change is to impress the other sex or could be due to balancing the body heat. 12. If you eat too much sugar sick of diabetes: excessive intake of sugar has no connection with the disease of diabetes. 13. French Emperor Napoleon Bonaparte was poisoned by his advisers to stop taking the throne: the doctor who did the autopsy, Francesco Antommarchi, had said that the emperor died of stomach cancer. 14.Fjala "Hush" used in a Turkish folk song is a province of Mushi: Hush is actually the name of a Turkish castle occurred between Yemeni capital Sana'a and Taiz. 15. Rio De Janeiro is Brazil's capital: The capital of Brazil is Brasilia (confused with larger cities like Rio de Janeiro and São Paulo).
1. Muri Kinez mund të shihet nga Hëna: nëse ndodheni në Hënë mund të shihni shumë gjëra por Muri Kinez nuk është njëri prej tyre. Në librin e titulluar “Second Book of Marvels” botuar në vitin 1983 autori Richard Haliburton deklaroi se Muri Kinez është e vetmja vepër njerëzore e cila mund të shihet nga Hëna. Muri Kinez ka një gjerësi maksimale prej 10 metër dhe të njëjtën ngjyrë me mjedisin përreth, kështu shikimi i tij me sy të lirë është i pamundur jo vetëm nga Hëna por edhe nga sateliti. 2. Kosi nuk konsumohet me peshk: përkundrazi nëse peshku është i freskët nuk ka asnjë pengesë të hahet me kos. Shkaku i helmimit nuk është kosi por proteina “Histamin” e gjendur tek peshku. Meqë kjo lëndë gjendet edhe tek kosi, kur konsumohet bashkë me peshkun mund të shtojë sasinë e Histaminës në trup. Kështu tek personat që janë alergjikë mund të shkaktojë skuqje ose kruarje. Nëse jeni të sigurt për freskinë e peshkut mund ta konsumoni atë me kos pa pasur frikë. 3. Ylberi ka shtatë ngjyra: ngjyra e kuqe, portokalli, e verdhë, bojë qielli, blu dhe vjollcë njihen si ngjyrat e ylberit. Ç’ është e vërteta në ylber ekziston një spektër i pandërprerë ngjyrash por perceptimi njerëzor rreth ngjyrave krijon një keqkuptim në shikimin e një brezi të vetëm ngjyrash. Disa ylbere përmbajnë më shumë breza se 7 brezat që mund të shohë syri i njeriut. 4. Kulla Piza është ndërtuar e shtrembër: kjo kullë e famshme e italianëve në të vërtetë është projektuar të ndërtohet drejt. Por për shkak të bazamentit të butë ka filluar të rrëshqasë drejt jugut që nga viti i ndërtimit 1173. 5. Uji është transparent (i tejdukshëm): arsyeja e ngjyrës bojë qielli të detit është pasqyrimi i qiellit në det. Uji ka një ngjyrë të zbehtë bojë qielli. Por edhe qielli ndikon në theksimin e ngjyrës së detit. 6. Fluturat kanë një ditë jetë: disa flutura të rritura mund të jetojnë 1-2 muaj. Ata të cilat jetojnë disa stinë mund të flenë gjatë dimrit ose të emigrojnë drejt vendeve të ngrohta. 7. Vegjetarianët nuk konsumojnë kurrë produkte mishi: vegjetarianët mund t’i ndajmë në nëngrupe të ndryshme. Ka grupe vegjetarianësh të cilët konsumojnë peshk, mish shpendësh, vezë dhe produkte bulmeti. 8. Kujtesa e peshkut zgjat disa sekonda: peshku Japonez ka një kujtesë e cila mund të rezistojë deri të paktën tre muaj. 9. Amerika e ka marrë emrin nga Amerigo Vespuçi: Emri Amerikë nuk vjen nga tregtari dhe hartuesi italian Amerigo Vespuçi por nga një tregtar i pasur nga Bristol, Richard Ameryk. Ameryk ishte krye-financieri i Xhon Kabot gjatë udhëtimit të tij të dytë transatlantik. Në maj të vitit 1497 Kabot arriti në Labrador me anë të një anijeje të vogël dhe ishte evropiani i parë i cili shkeli në tokën amerikane dy vjet para Vespuçit. 10. Strucët fusin kokën në rërë kur frikësohen: strucët femra ndonjëherë shtrihen në tokë duke hapur dhe krahët dhe përpiqen të mbrojnë të vegjlit e tyre nga nxehtësia e fortë e diellit. Krahas kësaj kur pushojnë strucët qëndrojnë në këtë pozicion për të qetësuar muskujt e qafës, por asnjëherë nuk fusin kokën në rërë. 11. Kameleonët ndryshojnë ngjyrë kur ndihen të rrezikuar: arsyeja e ndryshimit të ngjyrës së kameleonëve është të impresionojnë gjininë tjetër ose mund të jetë për shkak të ekuilibrimit të nxehtësisë së trupit. 12. Nëse hani shumë sheqer sëmureni nga diabeti: marrja e tepërt e sheqerit nuk ka asnjë lidhje me sëmundjen e diabetit. 13. Perandori i Francës Napoleon Bonaparti është helmuar nga ana e këshilltarëve të tij për të penguar marrjen e fronit: doktori i cili bëri autopsinë, Francesco Antommarchi, kishte thënë se perandori ka vdekur nga kanceri i stomakut. 14.Fjala “Hush” e përdorur në një këngë popullore turke është një krahinë e Mushit:në të vërtetë Hush është emri i një kalaje turke të ndodhur në mes kryeqytetit të Jemenit Sana dhe Taiz. 15. Rio De Zhaniero është kryeqyteti i Brazilit: Kryeqyteti i Brazilit është Brazilia (ngatërrohet me qytetet më të mëdha si Rio De Janeiro dhe San Paolo).Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.