How its made--Glass bottles

Another excellent video series "How it's Made" shows us how glass bottles produced. Glass used by man for thousands of years. Forms processing that have gone through many phases. In modern times is the perfect way of processing. In this video you will find many answers on this.
Edhe një video e shkëlqyer nga seria "How it's made" na tregon se si prodhohen shishet e qelqit. Qelqi përdoret prej mijëra vjetësh nga njeriu. Format e përpunimit të tij kanë kaluar nëpër shumë faza. Në kohët moderne është përsosur mënyra e përpunimit të tij. Në këtë video do të gjeni shumë përgjigje lidhur me këtë.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.